SEIS ? příklady zavádění


V současnosti již existuje řada evropských projektů jejichž cílem je přispět k implementaci zásad SEIS.

 Příkladem může být:

SENSE ( Shared European and National State of the Environment information), jenž je založen na online propojení a sdílení dat z národních webů o stavu životního prostředí s webem zprávy SOER 2010. Více o tomto projektu v prezentaci zde

Portál EEA pro sdílení informací o ozónu ( Ozone web)

Informační portál EEA o kvalitě ovzduší a koupacích vod ( Eye on Earth) (Více info o něm v češtině zde)

Vodní evropský informační systém  (WISE) 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E - PRTR)

 

Podobné iniciativy se objevují i na národní úrovni.

V České republice je to například Informační systém statistiky a reportingu (ISSaR)-  sdílený nástroj všech resortních organizací a důležitý zdroj statistických informací resortu poskytující přístup k reprezentativnímu souboru statistických dat o stavu životního prostředí ČR v ucelených časových řadách,

nebo Metainformační systém a metaportál Ministerstva životního prostředí (MIS) specializovaný informační systém, zpřístupňující metainformace, tedy informace o informacích, který nabízí kompletní informace o resortních databázích a informačních systémech v jednotném rozhraní.