Jak SEIS souvisí s INSPIRE a GMES

INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států.

Základní principy INSPIRE:

  • data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji
  • možnost bezešvě kombinovat prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi
  • prostorová data vytvářena na jedné úrovni státní správy a sdílena jejími dalšími úrovněmi
  • prostorová data dostupná za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití
  • snadnější vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít.

Směrnice o vybudování infrastruktury prostorových dat ve Společenství (INSPIRE) vyšla 25. dubna 2007 a v platnost vstoupila 15. května 2007. Vytváří základ pro koordinační mechanismus potřebný k fungování infrastruktury na evropské úrovni.

Transpozice směrnice INSPIRE do národní legislativy ČR proběhla novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Aktuální informace o procesu implementace na leznete na oficiálních stránkách INSPIRE v ČR

 

GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) má za hlavní cíl harmonizaci mezi roztříštěnými národními standardy v oblasti monitoringu životního prostředí a bezpečnosti v rámci celé Evropské unie. Cílem je poskytování spolehlivých a aktuálních služeb spojených se záležitostmi životního prostředí, regionálního rozvoje a bezpečnosti na podporu potřeb tvůrců veřejných politik. Druhou úrovní služeb budou specificky orientované produkty pro potřeby regionálních a místních samospráv, kdy jim GMES bude schopen dodat inforamce a data šitá na míru. Organizačně je GMES zajištěn kooperací dvou základních subjektů a to Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA).

Více informací naleznete na stránkách Národního sekretariátu GMES v ČR

Vzájemnou souvislost SEIS, GMES a INSPIRE přehledně znázorňuje následující tabulka.  Z tohoto pohledu vyplývá, že všechny tři iniciativy zaměřují vsé aktivity na stejné oblasti práce s daty, ovšem s různou mírou důležitosti. V každém případě však nástroje, které jsou budované v rámci jedné z těchto iniciativ, stejně jako zhromážděná data a informace budou využívané i dalšími dvěma.

INSPIRE
GMES
SEIS
Obsah
Obsah
Obsah
Infra
struktura
Infra
struktura
Infra
struktura
Služby
Služby
Služby
Povinnosti
Povinnosti?
Povinnosti?
Business
Business
Business