Co je to SEIS?

Návrh na vytvoření Evropského sdíleného systému informací o životním prostředí (Shared Environmental Information System (SEIS) není novinkou. Vede k němu dlouhá cesta která začala již roku 1972 na konferenci OSN ve Stockohlmu. Na jaře roku 2006 byla vytvořena čtyřčlenná pracovní skupina (sestávající například z Evropské agentury pro životní prostředí či Společného výzkumného centra EU), která dostala za úkol definovat technické parametry center, podat doporučení pro propojení těchto informačních center, prověřit interoperabilitu mezi jednotlivými systémy, atd.

Události z minulých let, jako jsou požáry, které postihly například Řecko, nebo povodně a sucha, dodávají snaze o vytvoření systému SEIS na aktuálnosti. Informace o stavu životního prostředí jsou shromažďovány jak na úrovni EU, tak na úrovni orgánů veřejné správy v jednotlivých členských státech. Tyto informace jsou velmi důležité pro veřejnost i politiky, kteří ke svému rozhodování potřebují aktuální informace. Současný systém ovšem neumožňuje rychlé, efektivní a srozumitelné předávání těchto dat.

Systém SEIS by znamenal vytvoření celoevropské sítě vzájemně propojených kompatibilních databází. Prostřednictvím Internetu by tak jednotlivé veřejné subjekty sdílely svá data a údaje o životním prostředí v ucelené a sjednocené formě. Systém má za cíl poskytovat důležité informace v reálném čase, což může mít v případě ohrožení životní význam.

Návrh představuje také usnadnění oznamovací povinnosti jednotlivých členských států vyplývající z politik a právních předpisů Unie. V neposlední řadě také sníží náklady na kontrolu a oznamování. SEIS bude sloužit také občanům Unie, kteří si budou moci přečíst aktuální informace z oblasti životního prostředí v rodném jazyce.

Zásady na nichž je SEIS založen:

  • Informace mají být spravovány co nejblíže ke svému zdroji.

 

  • Informace mají být shromážděny jednou a s ostatními dotčenými stranami mají být pro nejrůznější účely sdíleny.

 

  • Informace mají být snadno dostupné veřejným orgánům a mají jim umožnit snadné plnění reportingových povinností, vyplývajících z legislativy.

 

  • Informace mají být snadno přístupné veřejným orgánům na všech úrovních za účelem sledování stavu životního prostředí a efektivity jejich politik, stejně jako koncipování nových politik.

 

  • Informace mají být dostupné, aby umožnily koncovým uživatelům (jak veřejným orgánům tak občanům) provádět srovnání a účastnit se procesu tvorby a realizace politiky životního prostředí.

 

  • Informace mají být dostupné široké veřejnosti na vhodně zvolené úrovni agregace a na národní úrovni v příslušném národním jazyce.