Co nám přinese?

  • Lepší pravidla, větší bezpečnost

SEIS zjednoduší reportování a přístup k environmentálním informacím. Pro zlepšování legislativy a politik, jejíchž kvalita je na relevantních a včasných informacích vysoce závislá, je zjednodušení přístupu k informacím naprosto zásadní. Znižování administrativní zátěže musí být realizováno způsobem, který povede ke zdokonalení nikoliv ke zhoršení kvality pravidel a politik.

 Zlepšování efektivity environmentálních politik vede k informovanější debatě o politikách a umožňuje rozhodovat v závažných environmentálních výzvách,  jako je adaptace klimatické změny, správa ekosystémů, prevence a řešení environmentálních krizí ? např. povodně nebo lesní požáry.

  • Posílení vlivu občanské společnosti

Environmentální data a informace mohou být veřejností využívána k různým účelům. Zlepšení mechanismu sběru a sdílení dat pomůže významně zvýšit využití těchto dat.

SEIS podporuje evropskou vzájemnost. Environmentální informace publikované v jednotlivých jazycích EU umožní informovaně rozhodovat o otázkách životního prostředí, včetně případů ohrožení bezpečnosti. Mohou rovněž významně ovlivňovat veřejnou politiku.

  • Efektivitivně a jednoduše

SEIS jako decentralizovaný systém, založený na principu sdílení dat nabídne členských státům a evropským institucím moderní a výkonný nástroj pro plnění jejich reportovacích povinností souvisejících s evropskými environmentálními politikami. Proces reportování o životním prostředí bude jednodušší, flexibilnější a efektivnější.

Kromě zjednodušení reportovacích povinnosti členských států vůčí EU, zjednoduší SEIS rovněž proces reportingu podle platných mezinárodních konvencí, z nichž jich mnohé jsou rovněž navázané na legislativu Evropské unie.

Pokud jde o náklady, efektivnější získávání dat rozhodně povede k významných úsporám. Harmonizace a stanovení priorit monitoringu na národní a regionální úrovni, přispěje k efektivnímu využívání současných investic.

  • Posilování inovací a inteligentních e-služeb: e-Europe, e-Government, e-Environment

Podporou infrastruktury pro sdílení SEIS přispívá k rozvoji inteligentních e-služeb (e-Government, e-Environment, e-Reporting).

Systém podpory rozhodování založený na integrovaném hodnocení a zeměpisných informačních službách umožňuje řešit: